MENY

Diagnostisera

Diagnostisera – Diagnostik

Diagnostik står för att givet vissa tester, mätningar och observationer avgöra ett systems tillstånd. Begreppet diagnos kommer av grekiskans dia genom och gnosis vetande och syftet.

Inom medicinen skiljer man på olika typer av diagnostik:

  • Klinisk diagnostik
  • Teknisk diagnostik

[Källa: Wikipedia]

Klinisk diagnostik

Med klinisk diagnostik åsyftas tekniker och undersökningsmetoder som utförs utan teknisk utrustning. Undersökningsmetoderna är validerade och empiriskt utformade för att utreda vilken struktur som är påverkad. Denna typ av diagnostik har visat sig vara mer framgångsrik än många utav de tekniska undersökningarna. Därför bör teknisk undersökning ses som ett komplement för att konfirmera den kliniska diagnostiken.

[Källa: Henrik Carlsson iKLINIK]

Teknisk diagnostik

Med teknisk diagnostik åsyftas diagnostik som utförs med teknisk utrustning. Exempel på sådan diagnostik MR, slätröntgen, ultraljudsdiagnostik, CT och BMD. Man bör vara medveten om att den tekniska undersökningen har många felkällor varför en klinisk undersökning alltid måste genomföras före en teknisk undersökning. En typisk felkälla är att man hittar skador på strukturer som inte alls är orsaken till besvären.

[Källa: Henrik Carlsson iKLINIK]